Klauzula informacyjna dla zawarcia umowy i wystawienia faktury

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

- Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
- e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie zaufanym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym, świadczącym usługi dla Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury
im. Krystyny Bochenek w zakresie obsługi informatycznej oraz hostingu poczty e-mail.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

7. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
- sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
- usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z art. 70 § 1, art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395).

 

Klauzula do pobrania TUTAJ >>>