Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Muzykogranty.

 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Muzykogranty.
Kandydatów do komisji mogą zgłaszać:


- osoby fizyczne,
- organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817),
- podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.z.U. z 2016 r., poz. 1829).


Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem podmiotów mających zamiar wziąć udział w projekcie.


Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.


Kandydatów należy zgłaszać do dnia 10 września 2019 r.


Wypełniony formularz należy dostarczyć do sekretariatu Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, przesłać go pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice lub w formie skanu na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu
Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.


Zgodnie z Regulaminem Projektu w Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów. 

W przypadku, gdy ilość kandydatów będzie większa, Organizator przeprowadzi publiczne głosowanie internetowe. Zasady głosowania zostaną wskazane w terminie późniejszym.

Termin posiedzenia Komisji wyznaczono na dzień 24 września 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu tel. (32) 609-03-36

FORMULARZ DO POBRANIA