ANTROPOCEN (ANTHROPOCENE)

Międzynarodowa konferencja

Wydarzenie online

Kiedy: 17-20 czerwca 2020

Konferencja Antrpocen (Praca w Ranie Ziemi) [eng. Anthropocene (Reworking the Wound in the Earth)] to spotkanie naukowe, artystyczne i kulturalne mające na celu analizę reakcji na zjawisko Antropocenu, epoki geologicznej utożsamianej z ekspansywnym oddziaływaniem człowieka na środowisko naturalne. W szerszej perspektywie chodzi o stworzenie przestrzeni dla debaty, w której uczestniczyć mogą przedstawiciele różnych dziedzin, dyscyplin i form działalności krytycznej, co pozwoli na pokazanie zróżnicowania i wielogłosu w reakcjach na zachodzące procesy i przemiany życia/otoczenia w skali lokalnej i globalnej.

Konferencja ma charakter transdyscyplinarny tak w formie jak i treści. Część poświęcona obradom zgromadzi naukowców reprezentujących zarówno nauki humanistyczne jak i ścisłe, na przykład geologię, fizykę, teorię krytyczną, antropologię kultury, filozofię, filologię, literaturoznawstwo, myśl polityczną i teorię sztuki. Dodatkowo obradom towarzyszyć będą tematyczne instalacje, wystawy, warsztaty, projekcje filmowe (rozproszone w przestrzeni miasta), których część, podobnie jak część obrad, będzie otwarta dla szerokiej publiczności. 

Formuła konferencji ma za zadanie wyprowadzić namysł nad zjawiskami pozornie tylko ściśle naukowymi poza przestrzeń nauki i instytucji z nią związanych. Celem tego jest pokazanie, że debata krytyczna tocząca się w obrębie działań naukowych nie jest wyabstrahowana, ale dotyka bezpośrednich kontekstów życia codziennego, oraz że można ją podejmować w przestrzeni szeroko pojętej i ogólnodostępnej działalności kulturalnej.

 

 

O konferencji

Antropocen to ogłoszony w 2016 roku okres rozwoju geologicznego ziemi wskazujący na dogłębne zmiany środowiskowe wynikające z politycznej, ekonomicznej i przemysłowej działalności człowieka. Inspiracją dla tego tematu stało się podjęcie dyskusji nad skutkami, rozmiarami i charakterem Antropocenu w debacie humanistycznej, która w znaczący sposób uzupełnia namysł nad zjawiskami uznanymi za geologiczne czy bio-enwiromentalne.

Celem debaty jest przyjrzenie się problemowi antropocenu w perspektywie tworzonych wokół niego perspektyw, które kolejno reprezentują: Capitalocene /Kapitalocen/ – a więc ekonomiczne uwarunkowania dla kryzysów geologicznych i ich skutków w świetle polityki ekonomicznej; Robocene /Robocen/ – wpływ rozwoju technologicznego na zmiany ekosystemów środowiska naturalnego oraz społeczne otoczenie człowieka; Cthulucene /Ktulucen/ – metafora kohabitacji pochodząca z długotrwałej socjologicznie zorientowanej fenomenologicznej i semiotycznej debaty nad porządkiem hierarchii gatunków, uwrażliwiająca na problem środowiska jako przestrzeni równouprawnionej; Planthropo(s)cene /Plantropocen/ - spojrzenie ukazujące istotę i wagę roślinności w życiu człowieka, z zaznaczeniem dewaluacji tej istoty i wagi przez dyskursy polityczne i ekonomiczne jako nadrzędne dla organizacji życia; Neganthropocene /Negantropocen/ - dysopia skutków antropocenu.  

Intencją tak pomyślanej debaty jest ukazanie złożoności zjawisk, które zmuszają nas do uczestnictwa w procesach życia w sposób niezaangażowany, a także przemyślenie możliwości innego / nowego zaangażowania przez analizę mechanizmów społecznych, które czynią z nas biernych lub biernie-agresywnych uczestników procesów eko-destrukcji. Do najistotniejszych zagadnień debaty należeć będzie zatem problem współuczestnictwa, współodpowiedzialności, i współistnienia w kontekście nowego namysłu nad pojęciami ochrony, konserwacji, i ucieleśniania natury, w kontekście prób naukowej i artystycznej rewaluacji kultur ekosystemów.