"Mutter, ich bin dumm"

Wystawa Piotra Desperaka w Galerii Pojedynczej

Wernisaż: 12 IX | 17.30

Praca prezentowana do 2 października 2019 r.

Gość specjalny  – dr Alina Mitek-Dziemba – wykładowczyni w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii angielskiej i filozofii.

Wykład: Zwierzęcość, afekt, przemoc i sztuka. Nietzscheańskie inspiracje w filozofii i estetyce współczesnej


”Trzeciego stycznia 1889 roku w Turynie Fryderyk Nietzsche wychodzi z bramy nr 6, przy ulicy Via Carlo Alberto, być może na spacer, być może na pocztę po listy. Niedaleko niego, a może właśnie bardzo daleko, dorożkarz kłopocze się z upartym koniem. Prosi go bez skutku, koń ani drgnie. Wreszcie dorożkarz - Giuseppe? Carlo? Ettore? - traci cierpliwość i chwyta za bat. Nietzsche podchodzi do gapiów, by ukrócić brutalne przedstawienie szalejącego ze złości dorożkarza. Postawny Nietzsche z bujnymi wąsami, nagle doskakuje do dorożki i szlochając, obejmuje konia za szyję. Sąsiad zabiera go do domu, gdzie w bezruchu i milczeniu leży na kanapie przez dwa dni, aż w końcu wypowiada swe ostatnie słowa” “Matko, jestem głupi”, by jako nieszkodliwy wariat, przeżyć jeszcze 10 lat pod opieką matki i siostry. Co się stało z koniem?.. nie wiemy." 

Tą narracją z offu rozpoczyna się “Koń Turyński” Béla Tarra, a historia stała się powodem namalowania obrazu”.

 

 

Piotr Desperak – ur. w 1995 r. w Częstochowie. Tam też w 2015 roku ukończył Zespół Szkół Plastycznych. Obecnie jestem studentem V roku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Rykały. Zajmuje się malarstwem figuratywnym
i jego pochodnymi, za które uważa film i działania przestrzenne. Pracuje cyklami, tematy, których się podejmuje to mity i wydarzenia historyczne, lub zaobserwowane sytuacje. Interesuje go tworzenie swego rodzaju napięcia w formie, która zakorzeniona w rzeczywistości, intensyfikuje ją i sugeruje nową.

Wybrane osiągnięcia i wystawy: (2015) Grand Prix i wyróżnienie na Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Rysunku w Bielsku-Białej, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne, stypendium Prezydenta Miasta Częstochowa, wystawa zbiorowa Piotrkowskiego Biennale Sztuki, (2018) wystawa na 70-lecie ZSP w Częstochowie, Dwukrotnie wystawa zbiorowa Figurama; edycja 2017, 2019.

 

Spotkanie z dr Aliną Mitek-Dziembą

Wykład / Zwierzęcość, afekt, przemoc i sztuka. Nietzscheańskie inspiracje w filozofii i estetyce współczesnej

Konspekt:

Mutter, ich bin dumm – ikoniczna scena biografii Fryderyka Nietzschego w świetle literackich i artystycznych nawiązań (Béla Tarr, Milan Kundera)
Czarna legenda Nietzschego w XX wieku i dzieje jego spuścizny filozoficznej: od potępienia i faszystowskich uzurpacji do fascynacji i kultu
Konceptualne rusztowanie dla Nietzscheańskiej filozofii życia: pojęcia prawdy dionizyjskiej, apollińskiego mitu, sztuki jako wspólnotowego przeżycia, antyesencjalizmu, autokreacji, woli mocy, amor fati, nowej moralności, nadczłowieka, wiecznego powrotu.
Problemy i sprzeczności Nietzscheańskich koncepcji.
Nietzsche „niewczesny”. Wieczne powroty wątków filozofii Nietzschego w myśli współczesnej – interpretacja egzystencjalna, ontologiczna, antydialektyczna, poststrukturalistyczna, posthumanistyczna.
Nietzsche wobec kwestii zwierzęcej – antykartezjanizm, antyantropocentryzm, „ideologia ofiarnicza”, cielesność i afekt.

 

Alina Mitek-Dziemba – ur. 1978, dr, wykładowczyni w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii angielskiej i filozofii. Tłumaczka dzieł filozofów nurtu neopragmatystycznego (Richard Shusterman, Richard Rorty), autorka artykułów sytuujących się na pograniczu estetyki filozoficznej i literatury porównawczej. Opublikowała książkę pod tytułem Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman (Katowice 2011). Jest współredaktorką antologii Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012, z Piotrem Bogaleckim), Zredagowała także dwujęzyczny zbiór esejów pt. Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice 2013) oraz książkę Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes (Katowice 2016). W swoich obecnych badaniach koncentruje się na komparatystyce literackiej, ekokrytyce, studiach ludzko-zwierzęcych, pragmatystycznie pojętej somaestetyce oraz teologii i myśli postsekularnej. Angażuje się w organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce dotyczącej zwierząt. Jest członkiem Laboratorium Animal Studies przy Uniwersytecie Śląskim oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”.