Konkurs "Upgrade: Załęże"

                                                                                                                                                                           
 

Zgłoś projekt i weź udział w Katowice Street Art Festivalu 2014. Czekamy do 8 marca!

Katowice Street Art Festival to święto miasta i miejskości, ale także wydarzenie, które zmienia Katowice na lepsze. Zaczęło się w centrum, ale z każdą kolejną edycją coraz śmielej wchodziło do sąsiednich dzielnic, także tych uznawanych za mniej reprezentacyjne.

Upgrade: Załęże będzie kolejną taką ingerencją. W ramach konkursu wyłonimy projekt, który zostanie zrealizowany w dzielnicy Załęże w maju, podczas czwartej edycji festiwalu (16-25 maja 2014).

Czego szukamy:

* dobrego pomysłu dla Załęża wpisującego się w formułę Katowice Street Art Festivalu

Co oferujemy:

*udział w prestiżowym festiwalu sztuki ulicy

* realizację projektu do kwoty 7000 zł

Kto może się zgłosić:

*studenci szkół artystycznych, aktywiści, graficiarze i wszyscy ludzie z dobrymi pomysłami

Do kiedy czekamy:

*do 8 marca 2014 roku
 

Wyniki konkursu ogłosimy 24 marca.  

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem poniżej lub pobrania jego pełnej wersji TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU Upgrade: Załęże”

w ramach Katowice Street Art Festival 2014, polegającego na realizacji projektu na dzielnicy Załęże

Organizator: Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

                                                                                         §1

Niniejszy regulamin dotyczy realizowanego w ramach Katowice Street Art Festival 2014 w Katowicach projektu Upgrade: Załęże. Celem projektu jest ingerencja w przestrzeń publiczną dzielnicy Załęże według wybranego projektu. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest ożywienie miejsca i aktywizacja mieszkańców dzielnicy. Organizatorem konkursu jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

                                                                                        § 2

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez uczestnika konkursu projektu składającego się z koncepcji i budżetu zgodnego z celem konkursu. Koncepcja powinna składać się z części opisowej i rysunkowej. Przy sporządzaniu budżetu uczestnik konkursu powinien przyjąć stawki materiałów i usług na poziomie nie odbiegającym od cen rynkowych danych materiałów i usług.
Budżet projektu nie może przekraczać kwoty 7.000 (siedem tysięcy) złotych brutto, w tym wynagrodzenie autora (-ów) projektu nie może przekroczyć kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych brutto.
Projektu uznany przez organizatora za najlepszy zgodnie z kryteriami określonymi w § 4. zostanie zrealizowany na koszt organizatora w następującym zakresie:

pokrycie kosztów materiałów,  narzędzi i wynagrodzenia autora
pozyskanie pozwoleń na realizację,
oddelegowanie pracowników IK Katowice – Miasto Ogrodów, którzy będą koordynować projekt

Warunkiem realizacji projektu jest zawarcie odrębnej umowy z organizatorem regulującej zasady współpracy, w tym w szczególności kwestie praw autorskich do projektu (przekazaniu praw majątkowych na rzecz organizatora).
Organizator zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania projektu zgodnie z opisaną koncepcją, jeżeli z przyczyn niezależnych, w tym w szczególności braku zgody osób trzecich na dostęp do nieruchomości, nie będzie to możliwe. W takim wypadku uczestnik zobowiązany będzie do modyfikacji projektu, o ile nie będzie się to sprzeciwiało jego założeniom i celom.

                                                                                          §3

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne lub działające wspólnie zespoły osób, które
w wyznaczonym terminie dostarczą następujące dokumenty:

Projekt wraz z budżetem;
Portfolio wykonawcy (nieobowiązkowe);

Dokumenty powinny być dostarczone pocztą na adres Instytucji lub przesłane na adres mailowy dawid.nickel@miasto-ogrodow.eu w terminie do 8.03.2014 roku.

W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest zespół osób, wówczas zobowiązane są one do wskazania lidera projektu.

                                                                                             §4

1.Komisja Konkursowa będzie się składać z osób wybranych przez dyrektora Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

2.Wszystkie zgłoszenia, które spełnią kryteria formalne zostaną uszeregowane
i umieszczone na liście propozycji. Lista będzie dostępna do wglądu w Instytucji od  24.03.2014 roku. Następnie Instytucja wystąpi o pozwolenia na prace związane z projektem poczynając od  propozycji, która uzyskała najwyższą ilość punktów . Jeśli nie uda się uzyskać pozwoleń, pod uwagę będą brane następne w kolejności. Pierwsze, na które zostaną uzyskane pozwolenia zostanie zwycięzcą konkursu.

Informacja, który projekt zwyciężył zostanie umieszczona na stronie miasto-ogrodow.eu do 24.03.2014 roku.

                                                                                            §5

Planowany terminem rozpoczęcia prac związanych z realizacją projektu jest maj 2014 roku.  Prace powinny zakończyć się nie później niż do sierpnia 2014r.

Kryteria oceny projektu                                                                                                                     Załącznik nr 1

Formalne Wniosek został złożony w terminie Tak/Nie
Merytoryczne Zasadność i rzetelność wydatków (do 7 000 zł brutto) 0-10 pkt
Oryginalność 0-10 pkt
Poziom artystyczny/ wartość merytoryczna 0-15 pkt
Zasięg  i oddziaływanie  0-5 pkt
Wcześniejsze doświadczenia przy realizacji podobnych projektów 0-5 pkt
Wpisanie się w ideę Katowice Street Art Festival 0-15 pkt
                                                                         Suma: